TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Bảng tin
2903/2019 Thông báo về xét tốt nghiệp cuối học kỳ I năm học 2018-2019  (29/03/2019)
Dành cho sinh viên khóa 2015-2018 xét sau khi hoàn thiện các học phần còn thiếu và bổ sung chứng chỉ chuẩn đầu ra
2803/2019 Thông báo về việc mở bổ sung lớp học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh (LLCT300)  (28/03/2019)
Dành cho sinh viên (ưu tiên khóa 2016-2019) để kịp tiến độ tốt nghiệp
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI