TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Bảng tin
1808/2021 Mở bổ sung học phần cho các lớp CĐCQ  (18/08/2021)
Dành cho sinh viên cao đẳng chính quy (Ưu tiên các lớp chưa được học)
0308/2021 Thay đổi hình thức nộp bài thi trong tháng  (03/08/2021)
Dành cho sinh viên các lớp thi bổ sung và Thi Lần 2 khóa 20 học kỳ 1
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI