TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Bảng tin
1610/2019 Kết quả xét chuyên ngành ngành Giáo dục Mầm non khóa 2018-2021  (16/10/2019)
Sinh viên các lớp 18CĐMN-A,B,C,D và 18CĐMN-ĐCA,ĐCB,ĐCC,ĐCD,ĐCE
0110/2019 Thông báo về việc đăng ký, tổ chức sơ tuyển các chuyên ngành ngành Giáo dục Mầm non khóa 2018-2021 và gặp gỡ các sinh viên song ngành với ngành Giáo dục Mầm non khóa 2019-2022  (01/10/2019)
Dành cho toàn thể sinh viên Ngành Giáo dục Mầm non khóa 2018-2021 và sinh viên song ngành với ngành Giáo dục Mầm non khóa 2019-2022
2409/2019 Thông báo về việc mở học phần Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (LLCT400)  (24/09/2019)
Dành cho sinh viên khóa 2018-2021 và sinh viên chưa đăng kí học, học lại
2409/2019 Thông báo về dự kiến xét tốt nghiệp tháng 9 năm 2019  (24/09/2019)
Dành cho sinh viên Cao đẳng chính qui khóa 2016-2019 và Cao đẳng liên thông chính qui khóa 2017-2019
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI