TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Bảng tin
0304/2020 Danh sách các học phần và số TRANS ID của Giảng viên ngày 04/04/2020 (Thứ 7)  (03/04/2020)
DÀNH CHO TOÀN THỂ SINH VIÊN CAO ĐẲNG CHÍNH QUI
0104/2020 Thông báo về việc nghỉ lễ 10/3  (01/04/2020)
Dành cho toàn thể sinh viên
2703/2020 Thông báo về việc tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến (onilne)  (27/03/2020)
Dành cho toàn thể sinh viên trình độ cao đẳng chính qui
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI