TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo về việc nộp học phí khóa 21 ngành GDMN

Fri, 28/10/2022, 10:51 GMT+7

Dành cho sinh viên cao đẳng chính quy ngành Giáo dục mầm non khóa 2021-2024

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

Số :       /TB-CĐSPTƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

Về thời hạn nộp học phí năm học 2021-2022 và 2022-2023 đối với

sinh viên cao đẳng chính quy ngành Giáo dục mầm non Khóa 2021-2024

         

- Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-CĐSPTƯ ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương về việc quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 đối với sinh viên cao đẳng chính quy ngành Giáo dục mầm non.

- Căn cứ Quyết định số 664/QĐ-CĐSPTƯ ngày 23 tháng 02 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương về việc quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với sinh viên cao đẳng chính quy.

Nhà trường thông báo tới sinh viên khóa 2021-2024 ngành Giáo dục mầm non về thời hạn nộp học phí năm học 2021-2022 và 2022-2023 như sau:     

1. Về mức thu học phí:

- Năm học 2021-2022, sinh viên không đăng ký hưởng chế độ hỗ trợ tiền đóng học phí theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Mức thu học phí: 250.000đồng/1 tín chỉ x số tín chỉ/năm. (Đối với những sinh viên chưa nộp đủ học phí của năm học 2021-2022)

- Năm học 2022-2023, sinh viên không đăng ký hưởng chế độ hỗ trợ tiền đóng học phí theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Mức thu cho 1 tín chỉ là: 315.000đ/1 tín chỉ x số tín chỉ/ kỳ.

2. Đề nghị sinh viên không đăng ký hưởng chế độ hỗ trợ tiền đóng học phí theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP chưa hoàn thành học phí năm học 2021-2022 và học kỳ 1 năm học 2022-2023 khẩn trương nộp tiền học phí về nhà trường trước ngày 15/11/2022. Thông tin nộp như sau:

- Nộp vào tài khoản của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

- Ngân hàng: Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Thăng Long.

- Số tài khoản: 22010002615403

- Chủ tài khoản: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

- Nội dung chuyển tiền: Mã số sinh viên, Họ và tên, Tiền học phí

3. Bắt đầu từ Học kỳ 2 năm 2022-2023, sinh viên không đăng ký hưởng chế độ hỗ trợ tiền đóng học phí theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP sẽ tự đăng ký lớp học phần. Điều kiện tự đăng ký lớp học phần là phải đóng tiền học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023 (phòng Quản lý đào tạo sẽ không đưa sinh viên vào lớp học như kỳ 1 năm học 2022-2023).

4. Những sinh viên chưa đóng tiền học phí năm học 2021-2022 và học kỳ 1 năm học 2022-2023 sẽ không được tham dự kỳ thi kết thúc học phần và không được tính xét học bổng và khen thưởng năm học 2022-2023.

         

Nơi nhận:                                                        

- Khoa GDMN; Phòng KH-TC; KT&ĐBCLGD;

- Sinh viên GDMN khóa 2021 - 2024;

- Lưu: VT, QLĐT.

 

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

  Trần Đình Tuấn

 

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI