TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo Danh sách các học phần dạy trực tiếp và trực tuyến từ ngày 6/06 đến 12/06/2022 (Tuần 16)

Fri, 03/06/2022, 14:28 GMT+7

Dành cho toàn thể SV

                    Nhà trường thông báo các học phần dạy trực tiếp và trực tuyến Tuần 16: từ ngày 6/06 đến 12/06/2022

Giảng viên sẽ sử dụng phòng học của lịch dưới đây để dạy trực tiếp 

  LỊCH HỌC DƯỚI ĐÂY

Thứ 2 (06/06/2022)

Thứ 3 (07/06/2022)

Thứ 4 (08/06/2022)

Thứ 5 (09/06/2022)

Thứ 6 (10/06/2022)

Thứ 7 (11/06/2022)

 CN (12/06/2022)

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI