TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

(QUAN TRỌNG) Thông báo về việc hủy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin II Năm học 2020-2021.

Mon, 30/11/2020, 09:34 GMT+7

Dành cho sinh viên cao đẳng chính qui

     Căn cứ vào tình hình học tập của sinh viên, phòng Quản lý Đào tạo đã mở các lớp học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin II nhưng do điều kiện thực tế học lại, thi lại của sinh viên nên phòng Quản lý đào tạo thông báo hủy học phần và sẽ mở lại vào học kỳ 2 năm học 2020 - 2021.

 

     Sinh viên học lại đã đăng ký chú ý thời gian để đăng ký lại vào lớp học phần trong học kỳ 2 (25/2/2020).

 

     Phòng QLĐT thông báo!

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI