TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Bảng tin
1203/2016 THÔNG BÁO VỀ HỦY LỚP HỌC PHẦN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG  (12/03/2016)
Thông báo về hủy lớp học phần Pháp luật đại cương (PLĐC300.15)
0403/2016 Thông báo về việc hủy lớp học phần Pháp luật đại cương  (04/03/2016)
Thông báo về việc hủy lớp phần Pháp luật đại cương
2602/2016 THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY LỚP HỌC PHẦN  (26/02/2016)
Thông báo về việc hủy các lớp học phần
1602/2016 Thông báo về việc thay đổi lịch học môn Giáo dục học Mầm non  (16/02/2016)
Thông báo về việc thay đổi lịch học môn Giáo dục học Mầm non
0302/2016 (SV) Thông báo về đăng ký các học phần học kì II năm học 2015-2016  (03/02/2016)
Hướng dẫn đăng ký thời khóa biểu học kì II Danh mục các học phần cần đăng ký theo từng ngành đào tạo
3012/2015 Thông báo mở và hủy các lớp học phần  (30/12/2015)
Căn cứ theo số lượng sinh viên đăng ký từng lớp tín chỉ, Phòng QLĐT thông báo các lớp tín chỉ không thành lập và các lớp chính thức. Sinh viên, giảng viên căn cứ theo thông báo này để thực hiện.
2812/2015 Đăng kí các học phần Quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành, Phương pháp nghiên cứu khoa học  (28/12/2015)
Sinh viên cần xem đã đăng ký đúng lớp theo nhóm ngành của mình chưa. Lịch đăng ký bổ sung/rút bớt/chuyển lớp theo thông báo này.
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI