TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Bảng tin
0111/2017 Thông báo về việc nghỉ học môn Tin học (TINH100.3) cô Minh Phương; Chiều thứ 6, phòng 502B  (01/11/2017)
Dành cho sinh viên thuộc lớp tín chỉ Tin học (TINH100.3)
1310/2017 Danh sách sinh viên sơ tuyển chuyên ngành Tổ chức hoạt động Âm nhạc trong trường Mầm non  (13/10/2017)
(Dành cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non khóa 2016-2019)
1010/2017 Thông báo về việc mở lớp Tư tưởng Hồ Chí Minh (LLCT300)  (10/10/2017)
Dành cho sinh viên khóa 2015-2018 và 2016-2019 chưa đăng kí
2209/2017 Lịch gặp sinh viên đơn ngành Giáo dục Mầm non khóa 2016-2019  (22/09/2017)
Về các chuyên ngành của ngành Giáo dục Mầm non
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI