TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo Danh sách các học phần học trực tuyến từ ngày 13/04 đến 19/04/2020 (Tuần 3)

Sun, 12/04/2020, 13:48 GMT+7

Dành cho toàn thể sinh viên Cao đẳng chính qui

 📣Nhà trường thông báo Số TRAND ID của Giảng viên các lớp học Tuần 3: từ ngày 13/04 đến ngày 19/04/2020

1. Giảng viên sẽ thực hiện việc khởi tạo lớp học trực tuyến trên phần mềm TRANS vào các thời gian sau:

- Buổi sáng: từ 7h30

- Buổi chiều: từ 13h30

Sinh viên thuộc các lớp học phần đăng nhập phần mềm TRANS bằng tài khoản đã được cấp (Mã sinh viên và mật khẩu 123456) để tham gia lớp học phần giảng viên đã tạo.

2. Sinh viên theo dõi danh sách các học phần theo link dưới đây để tham gia các lớp học. Đối với các học phần thức hành và các học phần không có tên trong Danh sách thì không học online, sẽ học trực tiếp trên lớp.

 

Ghi chú: Sinh viên không vào được lớp học, liên hệ trực tiếp với Giảng viên qua số điện thoại để được hỗ trợ và tham gia lớp học.

------> 

DANH SÁCH HỌC PHẦN THỨ 2 (13/04/2020)

 

DANH SÁCH HỌC PHẦN THỨ 3 (14/04/2020)

 

DANH SÁCH HỌC PHẦN THỨ 4 (15/04/2020)

 

DANH SÁCH HỌC PHẦN THỨ 5 (16/04/2020)

 

DANH SÁCH HỌC PHẦN THỨ 6 (17/04/2020)

 

DANH SÁCH HỌC PHẦN THỨ 7 (18/04/2020)

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI