TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Kết quả xét song ngành với Ngành Giáo dục Mầm non khóa 2019-2022

Wed, 30/10/2019, 18:17 GMT+7

Dành cho sinh viên các lớp Song ngành với ngành Giáo dục Mầm non khóa 2019-2022

Sau khi tổng hợp Sinh viên các lớp đăng kí các song ngành với Ngành ngành Giáo dục Mầm non khóa 2019-2022

Căn cứ bản đăng ký nguyện vọng của sinh viên; Căn cứ số lượng sinh viên đăng kí theo từng song ngành với Ngành Giáo dục Mầm non, Phòng Quản lí Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên Kết quả đăng kí các lớp Song ngành với Ngành Giáo dục Mầm non khóa 2019-2022 như sau:

I. DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC SONG NGÀNH VỚI NGÀNH GIÁO DỤC MẦM MON - KHÓA 2019-2022

1. Danh sách Sinh viên Song ngành Giáo dục Mầm non - Giáo dục Đặc biệt (19CĐSN-MNĐB) 

2. Danh sách Sinh viên Song ngành Giáo dục Mầm non - Sư phạm Âm nhạc (19CĐSN-MNÂN)

3. Danh sách Sinh viên Song ngành Giáo dục Mầm non -  Tiếng Anh (19CĐSN-MNTA)

4. Danh sách Sinh viên Song ngành Giáo dục Mầm non - Sư phạm Mĩ thuật (19CĐSN-MNMT)

5. Danh sách Sinh viên Song ngành Giáo dục Mầm non - Công tác Xã hội (19CĐSN-MNXH)

 

II. PHÂN KHOA QUẢN LÍ LỚP SONG NGÀNH

1. Song ngành Giáo dục Mầm non - Giáo dục Đặc biệt (19CĐSN-MNĐB): Khoa Giáo dục Đặc biệt

2. Song ngành Giáo dục Mầm non - Sư phạm Âm nhạc (19CĐSN-MNÂN): Khoa Nghệ thuật

3. Song ngành Giáo dục Mầm non -  Tiếng Anh (19CĐSN-MNTA): Khoa Tiếng Anh

4. Song ngành Giáo dục Mầm non - Sư phạm Mĩ thuật (19CĐSN-MNMT): Khoa Nghệ thuật

5. Song ngành Giáo dục Mầm non - Công tác Xã hội (19CĐSN-MNXH): Khoa Giáo dục Đặc biệt

 

Phòng Quản lí Đào tạo thông báo!

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI