TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo Quy chế đào tạo mới, Áp dụng từ năm học 2019-2020

Wed, 30/10/2019, 07:41 GMT+7

Dành cho toàn bộ sinh viên trình độ cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Căn cứ quy chế đào tạo tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Căn cứ Kế hoạch năm học 2019-2020; Nhà trường đã điều chỉnh về qui chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ áp dụng từ năm học 2019-2020. Sinh viên cao đẳng chính quy các khóa 2017-2020, 2018-2021, 2019-2022 lưu ý Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ Nhóm ngành Đào tạo giáo viên (sư phạm) và nhóm ngành thuộc hệ thống Giáo dục nghề nghiệp (ngoài sư phạm):

 

Sinh viên lưu ý các điểm mới trong quy chế đào tạo, trong đó có xét điều kiện dự thi kết thúc học phần. Chỉ những sinh viên đạt cả 2 điều kiện sau mới được dự thi kết thúc học phần vào cuối kỳ:

- Đi học đủ tối thiểu 80% số tiết lên lớp, thể hiện qua điểm chuyên cần đạt từ 5,0 trở lên

- Có điểm trung bình cộng các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ từ 5,0 trở lên.

 

Phòng Quản lí Đào tạo nhắc nhở sinh viên cao đẳng chính quy toàn trường lưu ý lên lớp đầy đủ, đúng giờ, dự các bài kiểm tra theo kế hoạch của giảng viên để cuối học kỳ đảm bảo các điều kiện trên.

 

Xem chi tiết Quy định đào tạo NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

Xem chi tiết Quy định đào tạo NHÓM NGÀNH THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI