TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo về việc kiểm tra chứng nhận, chứng chỉ là điều kiện đảm bảo chuẩn đầu ra trong xét điều kiện tốt nghiệp các lớp trình độ cao đẳng hệ chính qui khóa 2017-2020

Tue, 05/05/2020, 10:58 GMT+7

Dành cho sinh viên khóa 17

 Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo các ngành trình độ cao đẳng hệ chính qui ban hành kèm theo Quyết định số 399/QĐ-CĐSPTW ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương; chuẩn bị cho qui trình xét tốt nghiệp đối với sinh viên năm thứ ba được thuận lợi và đúng tiến độ, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo kế hoạch, nội dung kiểm tra các chứng chỉ, chứng nhận là điều kiện xét tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra đối với sinh viên cao đẳng chính qui khóa 2017-2020 như sau:


CHUẨN ĐẦU RA KHÓA 2017 - 2020

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI