TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

(SV) Thông báo về đăng ký các học phần học kì II năm học 2015-2016

Wed, 03/02/2016, 10:19 GMT+7

Hướng dẫn đăng ký thời khóa biểu học kì II Danh mục các học phần cần đăng ký theo từng ngành đào tạo

Dựa trên chương trình đào tạo và đề xuất của các khoa, Phòng Quản lí Đào tạo đã mở các lớp học phần học kì II, cho phép sinh viên đăng ký.

Cách đăng ký các học phần có thể xem tại địa chỉ: http://www.cdsptw.edu.vn/thong-bao/huong-dan-sinh-vien-dang-ky-hoc-phan-dkhp.html

Sinh viên nên chọn các học phần theo từng buổi học, ghi ra giấy để sắp xếp thời gian học cho phù hợp trước khi đăng ký chính thức.

Trong quá trình thực hiện học kì II, Phòng Quản lí Đào tạo sẽ bổ sung lịch học các môn còn thiếu và có thông báo tiếp theo.

 

Về tiền đăng ký từng học phần (số tiền ghi ở cột "Học phí"): 

- Sinh viên các ngành sư phạm và song ngành GDMN với ngành sư phạm: miễn phí khi đăng ký học phần

- Sinh viên các song ngành GDMN với ngành ngoài sư phạm: trả 50% số tiền của mỗi học phần

- Sinh viên các ngành ngoài sư phạm: trả 100% số tiền của mỗi học phần

 

Các học phần nên đăng ký trong học kì II theo từng ngành được thống kê tại đây

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI