Hướng dẫn sử dụng hệ thống sinh viên (QMC_E.Edu)

Cập nhật số điện thoại lớp (Chức năng này chỉ dành cho lớp trưởng)

Lớp trưởng cập nhật số điện thoại của các thành viên trong lớp

Chức năng